Berichten

Spelregelwijzigingen met ingang van 1 juli 2016

De Internationale Handbal Federatie (IHF) zal met ingang van 1 juli 2016 een aantal veranderingen in de spelregels doorvoeren. De genoemde wijzigingen zijn getest bij een aantal jeugd wereldkampioenschappen en in verschillende nationale competities.  

Klik hier voor een pdf-bestand met de wijzigingen om deze te kunnen printen.

Binnen het NHV zullen deze wijzigingen met ingang van seizoen 2016-2017 van toepassing zijn.    

1. Doelverdediger als speler  

Spelregel 4:1, derde zin, spelregel 4:4 – 4:5 – 4:6 – 4:7  
Opmerking: spelregel 4 blijft volledig van toepassing indien een doelverdediger wordt vervangen door een veldspeler. Echter de volgende uitbreiding van deze spelregel zal worden toegevoegd:  
 • Het is een team toegestaan om met 7 veldspelers te spelen. Dit is het geval als een veldspeler de doelverdediger vervangt. Daarbij is het niet verplicht, maar wel toegestaan, om hetzelfde kleur shirt als de doelverdediger te dragen.
 • Als een team met 7 veldspelers speelt is het niet toegestaan dat een veldspeler de functie van doelverdediger overneemt. Dit betekent dat geen speler het doelgebied mag betreden om de positie van doelverdediger in te nemen. Als de bal in het spel is en een van de 7 veldspelers betreedt het doelgebied om een vrije doelkans te verhinderen, dan wordt aan de tegenstander een 7-meter worp toegekend (Regel 8:7f is van toepassing).
 • Bij een wissel blijft spelregel 4:4-7 van toepassing (normale regels voor het wisselen van spelers). In deze situatie verkrijgt de doelverdediger opnieuw al zijn rechten als doelverdediger, zoals beschreven in spelregel 5 en 6.
 • Indien het team met 7 veldspelers speelt en het team moet een uitworp uitvoeren, dan dient een veldspeler het speelveld te verlaten om vervangen te worden door een doelverdediger, zodat deze de uitworp uit kan voeren. De scheidsrechters beslissen of hierbij een time-out noodzakelijk is.  
2. Geblesseerde speler  

Informatie: Bij de laatste grote toernooien is gebleken dat er steeds meer situaties zijn, waarbij spelers vragen om een blessurebehandeling op het veld, terwijl dit niet noodzakelijk was. Dit werd gedaan om het ritme van de wedstrijd te onderbreken. Hierdoor doen zich onsportieve acties voor en dit gedrag zorgde tevens ervoor dat de wedstrijden langer duurde, wat ook invloed heeft op de televisie-uitzendingen. Tot op heden is er door de IHF waarnemers en scheidsrechters te weinig gedaan om deze acties tegen te gaan.  

Instructie aan de scheidsrechter in het kader van spelregel 4:11, eerste zin.
 • Als de scheidsrechters ervan overtuigd zijn dat een blessurebehandeling op het speelveld noodzakelijk is, dan wordt onmiddellijk een “time out” gegeven, gevolgd door het gebaar dat de teamofficials het speelveld mogen betreden. De teamofficials mogen niet weigeren het speelveld te betreden.
 • In alle andere gevallen, zullen de scheidrechters de speler verzoeken om het speelveld te verlaten en een blessurebehandeling buiten het speelveld te laten plaatsvinden, voordat het gebaar dat de teamofficials het speelveld mogen betreden wort gegeven.
 • Een speler of een teamofficial die niet voldoet aan het verzoek, zal worden bestraft wegens onsportief gedrag.  
De eerste zin van spelregel 4:11 zal als volgt worden gewijzigd:
 • Nadat een speler op het speelveld een blessurebehandeling heeft gehad, dient de speler het speelveld te verlaten. Hij mag vervangen worden door een andere speler.
 • De speler die verzorging op het speelveld heeft gehad, mag het speelveld pas betreden nadat 3 aanvallen van zijn team zijn voltooid. De waarnemer is verantwoordelijk voor de controle van het aantal aanvallen.  Een aanval begint met balbezit en eindigt als een doelpunt is gescoord of als het team balverlies lijdt. 
 • Als het team in balbezit is wanneer een speler een blessurebehandeling nodig heeft op het speelveld, dan wordt dit gezien als de eerste aanval.
 • Indien de speler het speelveld betreedt voordat de 3 aanvallen van zijn team zijn voltooid, dan wordt dit gezien als foutieve wissel.
 • De hierboven benoemde maatregel is niet van toepassing als de vereiste blessurebehandeling op het speelveld een gevolg is van onsportief gedrag dat leidt tot een progressieve bestraffing van de tegenstander.
 • Deze regel is niet van toepassing als het hoofd van de doelverdediger door een bal wordt geraakt en een blessurebehandeling op het speelveld noodzakelijk is.  

3. Passief spel  

Informatie: Veel coaches en scheidsrechters experts vinden dat deze regel goed is beschreven in de spelregels, maar ze beweren dat de scheidsrechters niet dezelfde criteria gebruiken, voornamelijk na het waarschuwingsgebaar passief spel. Daarom zal deze wijziging doorgevoerd moeten worden om de scheidsrechters minder subjectieve en juist meer objectieve criteria te geven.  

Tegelijkertijd wordt aan de scheidsrechters gevraagd om in dergelijke situaties geen stijgende agressiviteit van het verdedigende team toe te staan.  

Basis Spelregels Spelregel 7:11 en 7:12 blijven van toepassing Toelichting 4, A, B en C en E blijven toepassing  
Toelichting 4, D is als volgt gespecificeerd:
 • Nadat de scheidsrechters het waarschuwingsgebaar passief spel hebben gegeven kunnen de scheidsrechters, als geen poging wordt waargenomen om tot een schot op doel te komen, op elk moment fluiten voor passief spel.  
 • Nadat de scheidsrechters het waarschuwingsgebaar passief spel hebben gegeven, heeft het “gewaarschuwde” team in totaal nog 6 passes om op doel te schieten.
 • Als na een maximum van 6 passes geen schot op doel wordt gedaan, fluit een van de scheidsrechters voor passief spel (vrije worp voor andere team).
 • Als aan het aanvallende team een vrije worp wordt toegekend, wordt het aantal passes niet onderbroken.
 • Als een schot door de verdediging wordt geblokkeerd, wordt het aantal passes niet onderbroken.
 • Als het verdedigende team een overtreding maakt na de 6e pass, maar voordat de scheidsrechters hebben gefloten voor passief spel, wordt een vrije worp toegekend aan het aanvallende team. In dit geval heeft het aanvallende team een extra pass om tot afronding te komen, naast de mogelijkheid om de vrije worp rechtstreeks op het doel te werpen.
 • De scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor de observatie van het aantal passes, volgens spelregel 17:11, eerste zin.   
4. Laatste minuut  

Informatie: Deze spelregel is in 2010 gewijzigd met het doel om onsportief gedrag en grove overtreding in de laatste minuut tegen te gaan en ook om ervoor te zorgen dat een team een kans heeft op een gelijkspel dan wel overwinning. Met het oogmerk emoties te behouden tot de laatste seconden. Echter, hiermee is slechts gedeeltelijk het doel bereikt, we zien namelijk nog steeds grove overtredingen om ervoor te zorgen dat een team wint, ongeacht het feit dat de speler wordt geschorst voor de volgende wedstrijd.   

Daarnaast, wordt een periode van één minuut gezien als te lang voor deze regel (in 1 minuut is het mogelijk om 2 of meer doelpunten te maken).  
  
Overeenkomst:
 • In plaats van de laatste minuut zal deze spelregel alleen van toepassing zijn voor de laatste 30 seconden.
 • De laatste 30 seconden regel is van toepassing op het einde van de reguliere speeltijd van de wedstrijd en op het einde in de eerste en tweede helft van de verlenging.  
Spelregel 8:5, 8:6, 8:10c en 8.10d wordt als volgt aangepast:
 1. De tekst “laatste minuut van de wedstrijd” wordt vervangen door “de laatste 30 seconden van de wedstrijd”
 2. Een overtreding, vallend onder spelregel 8:10c (bal niet in het spel), zal worden bestraft met een diskwalificatie zonder schriftelijk rapport en aan de tegenstander wordt een 7-meterworp toegekend.
 3. Een overtreding, vallend onder spelregel 8:10d (bal in het spel), zal worden bestraft met een diskwalificatie zonder schriftelijk rapport en aan de tegenstander wordt een 7-meterworp toegekend
 4. Een overtreding, vallend onder speleregel 8:10d (bal niet in spel) en 8:6, zal worden bestraft met een diskwalificatie met een schriftelijk rapport, en aan de tegenstander wordt een 7-meterworp toegekend.
 5. In geval van een situatie onder punt 3 en 4 is het volgende van toepassing: 5.1. de aanvaller is in staat om op doel te gooien en scoort een doelpunt: doelpunt en dus geen 7meterworp; 5.2. de aanvaller speelt de bal naar een medespeler, die vervolgens niet scoort: 7-meterworp; 5.3. de aanvaller speelt de bal naar een medespeler, die vervolgens scoort: doelpunt en dus geen 7meterworp.  
 
5. Blauwe kaart  

Informatie: Soms is het voor de teams, toeschouwers en media niet duidelijk of een diskwalificatie gegeven is volgens spelregel 8:5 (geen verdere gevolgen) of spelregel 8:6 (schriftelijk rapport verplicht).  De verandering voorziet in meer duidelijkheid hieromtrent. Als de scheidsrechter een blauwe kaart toont, zal een schriftelijk rapport opgemaakt moeten worden. De tuchtcommissie is vervolgens verantwoordelijk voor verdere acties.    

Toevoeging van de spelregel 16:8 (spelregels 8:6 en 8:10) laatste alinea:
 • De diskwalificatie met schriftelijk rapport wordt aangegeven door het tonen van een blauwe kaart (in aanvulling op de rode kaart).
 • De scheidsrechters moeten de blauwe kaart in bezit hebben.
 • De scheidsrechters tonen eerst de rode kaart en daarna, na kort overleg, de blauwe kaart.

Bericht van de penningmeester

Beste leden, graag jullie aandacht voor het volgende
 
Ongetwijfeld heeft u er al van gehoord: elk banknummer wordt omgezet in een zg IBAN nummer, verplicht vanaf 1 februari 2014. In de meeste gevallen is dit al terug te vinden op uw bankafschrift of in uw internet-bankieren-omgeving van uw bank.

Dit nummer wordt aangevuld met een BIC-code en dat allemaal om betalingen en ontvangsten binnen Europa eenvoudiger te maken. Ook SC Elshout handbal moet hierin mee en onze nummers zijn:
 
IBAN (International Bank Account Number) =NL38 RBRB 0655 2373 56
BIC (Bank Identifier Code) =RBRBNL21
 
Ook voor de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven verandert er iets. Aan elke machtiging moet een uniek en vast machtigingskenmerk gekoppeld worden.Voor SC Elshout handbal ziet dat er als volgt uit:
 
Eerst de tekst “Contributie” of “Cb” of “Bijdrage WT”, gevolgd door de unieke naam of namen van de leden, gevolgd door het verenigingsjaar.

Voorbeeld: Contributie Piet vH 2013-2014.
 
Tevens wordt voorgeschreven dat wij ons zg incassant-ID aan u bekend maken. Incassant-ID = NL67ZZZ402718850000
 
Als alles goed gaat merkt u van deze wijzigingen niets, alleen de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift of in uw internet-bankieren-omgeving kan er wat anders uit zien.Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij daarover aanspreken.
 
Met vriendelijke groet,

Penningmeester SC Elshout Handbal
Ed van Delft
Adverteerders
Terug naar boven