Algemeen

Trainers / Coaches

Op de site wordt bekend gemaakt wie jou coach en trainer is

Trainingen zaalseizoen

Voorafgaand aan het zaalseizoen wordt aan de leden een trainingsschema bekendgemaakt.
Dag, tijdstip en locatie en waar de trainingen plaatsvinden. 
De zaaltrainingen vinden plaats in:
 • Sportzaal basisschool Th J Rijken te Elshout
 • Sportzaal d’ Oultremontcollege te Drunen
 • Sporthal Dillenburcht te Drunen.
 • Sporthal Die Heygrave te Vlijmen
 • Sporthal De Kubus te Oud-Heusden

Trainingen veldseizoen

Ook hier wordt aan de leden bekendgemaakt op welke dag en tijdstip er getraind wordt. Trainingen in de veld periode vinden altijd plaats op "Sportpark Den Donk" aan de dekkerseweg in Elshout.

Tijdens het veld seizoen, wat loopt van eind augustus tot 1 oktober en van 1 april tot eind juli, kan er verschuiving in de trainingstijd en dag zijn. Dit zal tijdig doorgegeven worden

Tijdens ieder seizoen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om een keeperstraining te organiseren. De betrokken keepers worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

De trainingen gaan altijd door, met uitzondering van zon- en feestdagen
Ook  tijdens de zomerstop zijn er geen trainingen. De periode waarin er niet getraind wordt is variabel en zal jaarlijks tijdig worden medegedeeld

Vervoer uitwedstrijden

De seniorenleden zorgen voor eigen vervoer. 
Voor de jeugdteams worden ouders gevraagd om te rijden.
Dit zal  zo gelijkmatig mogelijk over het seizoen verdeeld worden, daarbij houden we rekening met het aantal gereden kilometers. 
Elke coach regelt het vervoer van het eigen team, en deelt aan het begin van de competitie de ouders in. Kunnen de ouders op de voorgestelde datum niet rijden dan moeten zij onderling ruilen en de coach daarvan op de hoogte brengen. 
Er mogen niet meer personen in de auto dan er gordels aanwezig zijn en kinderen onder de 135 cm moeten een stoelverhoger of kinderstoeltje gebruiken.

Nieuwe leden

Aanmelden als nieuw lid?
Vul het Aanmeldformulier in op de website.

Afmelden lidmaatschap

Afmelden kan door in te loggen op de website en naar het "Gegevens wijzigen" formulier te gaan. 
Dit moet voor 1 juni geschieden, omdat anders nog voor het gehele komende jaar bondscontributie bij de NHV betaald moet worden. 
Bij niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 juni) wordt dit bedrag alsnog in rekening gebracht. 

Om het bestuur de mogelijkheid te geven passende maatregelen te treffen als iemand wil stoppen, wordt van de leden verwacht dat zij dit tijdig aangeven bij het bestuur.
Hierbij gelden de volgende gedragsregels:
 • Bij afmelding na 1 mei ben je verplicht de veldcompetitie mee af te maken.
 • Bij afmelding na de zomervakantie ben je verplicht om het zaal seizoen af te maken.

Contributie

De contributie wordt door een besluit van de jaarvergadering jaarlijks vastgesteld en bestaat uit een bondsdeel en een verenigingsdeel.
Na de jaarvergadering worden de nieuwe contributies gepubliceerd.
Voor nieuwe leden geldt een verplichting tot het afgeven van een machtiging tot automatische incasso.
De contributie wordt dan in één keer in oktober van uw rekening afgeschreven. Het verenigingsjaar loopt van juli tot juli en zo ook de contributie. Alleen op speciaal verzoek, kan de contributie halfjaarlijks berekend worden. Maar ook dan blijft het verenigingsjaar van juli tot juli lopen met de bijbehorende verplichtingen en lidmaatschap.

Voor elk 3e en volgend lid uit één gezin behoeft de helft van de contributie betaald te worden.
Een overzicht van de leeftijd indeling en contributie kunt u vinden onder "Club info" ⇒ "Leeftijdsindeling en contributie"

Contributie-stop. Voor leden die langer dan 3 maanden geblesseerd of ziek zijn, wordt het verenigingsdeel van de contributie stopgezet. Dit dient door de speler zelf doorgegeven te worden aan de penningmeester.

Contributie-teruggave. De reeds betaalde contributie wordt uitsluitend terugbetaald wanneer het leden betreft die langer dan 3 maanden geblesseerd of ziek zijn. In dat geval geldt dat vanaf de 4e maand het gedeelte van de verenigingscontributie terugbetaald wordt. In geval van zwangerschap krijgt men niets terug.

Leeftijdsindeling

De leeftijdsindeling voor de teams is als volgt:
De leeftijd op 31 december van het lopende jaar is daarvoor bepalend.
In uitzonderingsgevallen kan dispensatie verleend worden om in een lagere leeftijdscategorie mee te doen.
 • 5-6 jaar mini
 • 7-8 jaar F jeugd
 • 9-10 jaar E jeugd
 • 11-12 jaar D jeugd
 • 13-14 jaar C jeugd
 • 15-16 jaar B jeugd
 • 17-18 jaar A jeugd
 • 19 jaar en ouder seniorenlid

Scheidsrechters

Wij hebben een leveringsplicht om voor elk seniorenteam en A-team een scheidsrechter aan te melden bij de NHV. Het is dan ook de bedoeling dat elk team minimaal een scheidsrechter levert. Hoe meer scheidsrechters wij binnen de vereniging hebben, hoe minder vaak je een wedstrijd hoeft te fluiten. In het begin van het seizoen worden de scheidsrechters aangewezen door de scheidsrechters-contactpersoon. In de toekomst kan het verplicht worden om een scheidsrechteropleiding te volgen. Leden vanaf de 15 jaar zijn verplicht om de spelregelcursus te volgen, die door de vereniging gegeven wordt, en om jeugdwedstrijden te fluiten. Meestal gebeurd dit in de vorm van Duofluiten en onder begeleiding. Iedereen vanaf 16 jaar kan tevens ingedeeld worden om bij senioren wedstrijden de tijdwaarneming te doen.

Voor de leveringsplichtige scheidsrechters geldt het volgende:
 • Naast de vergoeding welke door de NHV afdeling Brabant betaald wordt, ontvangen zij van de vereniging, voor elke, door de NHV toegewezen wedstrijd een kleine vergoeding.
 • Jeugdscheidsrechters worden niet betaald. Zij ontvangen een consumptiebon per wedstrijd.

Tenue

Door middel van sponsoring of vanuit de club krijgen alle senioren en jeugdleden een compleet tenue van de club. Dit tenue blijft eigendom van de club. Deze kleding wordt per team door één persoon gewassen. Hiervoor krijgt men een vergoeding.
In verband met de uitstraling naar de shirt sponsor is een ieder verplicht het club tenue te dragen bij wedstrijden en toernooien. 
Bij identieke kleuren mag bij een uitwedstijd een reserve shirt gedragen worden

Men dient zelf zorg te dragen voor:
 • Hoge witte sokken
 • Stevige sportschoenen (geen zwarte zool) Geen stoffen schoentjes

Oud Papier

SC Elshout heeft diverse acties voor fondsen werving om onze contributie zo laag mogelijk te houden. Een daarvan is het ophalen van Oud papier.
Elke tweede zaterdag van de oneven maanden halen wij oud papier op. Gestart wordt om 09.00 uur bij café ‘In den gekroonden hoed’. Elk seniorenteam(vanaf 18 jaar) is een verplicht een lid per keer aan te wijzen, dat oud papier ophaalt. 

Diverse informatie

 • Bij uitwedstrijden is het vertrek voor D, C en B jeugd vanaf de hoofdingang van de TH. J.Rijkenschool. Voor A jeugd en senioren vanaf sportparak "Den Donk" een uur voor aanvang van de wedstrijd tenzij anders wordt aangegeven.
 • Bij thuiswedstrijden dient men 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. 
 • Wanneer je niet mee kunt spelen of trainen, tijdig afmelden bij je coach en/of trainer. 
 • Elke sporthal heeft een EHBO-uitrusting. Ook de coaches beschikken over een kleine EHBO-uitrusting in de shirttas.
 • Ziekteverschijnselen of enigerlei van dien aard, vooraf bij je coach melden. 
 • Het dragen van sierraden tijdens wedstrijden is ten strengste verboden. Dit is gevaarlijk voor de tegenstander en voor jezelf. Ook haarspeldjes, oorbellen en ringen zijn gevaarlijk. Oorbellen kunnen eventueel afgeplakt worden. Scheidsrechters dienen hierop toe te zien! Het is echter beter om zoveel als mogelijk de kostbaarheden thuis te laten (telefoon, geld, sieraden, etc). 
 • Het is verplicht om te douchen na trainingen en wedstrijden. Uiteraard kunnen er bepaalde reden zijn om niet te douchen, dit dient gemeld te worden bij de coach/trainer.
 • Na de trainingen en wedstrijden worden er kinderen opgehaald door ouders of verzorgers. Het is voor mannelijke ophalers verboden de kleedkamer te betreden!
 • Stuur uw kind niet te vroeg naar de trainingen, want onze trainer/ster is er maximaal 15 minuten van te voren. 
 • Probeer de kinderen zoveel als kan gezamenlijk naar en van de trainingen en wedstrijden te laten komen. In groepsverband zijn ze beter beschermd. 

Verzekering.

Voor de leden van SC Elshout handbal is een collectieve sportverzekering afgesloten bij het NHV, de polis is op te vragen bij het bestuur.
Verzekerd zijn alle leden van het NHV, vrijwilligers van de vereniging zijn automatisch meeverzekerd.
Mocht een schade zich voordoen, dan is het van belang op korte termijn de schade te melden.
Een daarvoor bestemd schadeaangifteformulier is te verkrijgen bij het bestuur van SC Elshout.
Tevens is er een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuursleden, trainers, coaches en begeleiders afgesloten. Deze verzekering dient ervoor dat deze mensen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Adverteerders
Terug naar boven