• Huishoudelijk reglement

   

  Huishoudelijk reglement

   

  S.C. Elshout

  Afdeling HANDBAL

  28 september 2020

   

  Huishoudelijk reglement van de vereniging S.C. Elshout afdeling handbal

   

  Artikel 1              NAAM

  De vereniging draagt de naam “S.C. Elshout” en is gevestigd in de gemeente Heusden. S.C. Elshout is een OMNI vereniging met daarin een afdeling voetbal, gymnastiek, handbal en tennis. De afdeling handbal is opgericht op 7 augustus 1971. Alle afdelingen vallen bestuurlijk onder het ALGEMEEN BESTUUR van de OMNI, doch zijn financieel en operationeel onafhankelijk.

  De kleuren van de vereniging zijn wit-blauw. Het sporttenue bestaat uit een overwegend wit shirt en blauwe broek welke door de vereniging wordt verstrekt, deze kleding blijft eigendom van de vereniging. Witte sportsokken zullen in eigen beheer moeten worden aangeschaft. Een universele sporttas is meestal bij het bestuur te bestellen.

   

  Artikel 2              DUUR

  De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van de statuten, vastgesteld d.d. 4 februari 1993.

   

  Artikel 3              LEDEN

  De afdeling handbal bestaat uit:

  1. werkende leden
  2. ondersteunende leden
  3. leden van verdienste
  4. vrijwilligers

  Lid 1                      werkende leden
  Werkende leden kunnen aan oefeningen en wedstrijden deelnemen. Zij worden onderverdeeld in:

  1. Senioren: Leden die na 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt.
  2. A-jeugd: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 17-18 jaar hebben bereikt.
  3. B-jeugd: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 15-16 jaar hebben bereikt.
  4. C-jeugd: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 13-14 jaar hebben bereikt.
  5. D-jeugd: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 11-12 jaar hebben bereikt.
  6. E-jeugd: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 9-10 jaar hebben bereikt.
  7. F-jeugd: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 7-8 jaar hebben bereikt.
  8. Mini’s of kabouters: Leden die voor 1 december van het lopende seizoen de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.

  Lid 2                      ondersteunende leden
  Ondersteunende leden steunen de afdeling met een jaarlijkse bijdrage.

  Lid 3                      leden van verdienste
  Leden van verdienste zijn zij die zich jegens de afdeling bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur door de afdelingsvergadering benoemd met meerderheid van stemmen. 

  Lid 4                      vrijwilligers
  Leden of oud- leden of andere vrijwilligers die de club helpen met trainen, coachen, begeleiden of besturen. De vrijwilligers dienen i.v.m. de verzekering van S.C. Elshout lid te worden gemaakt en als niet actief te worden opgenomen in het ledenbestand. De vrijwilligers betalen geen contributie.

   

  Artikel 4              VERKRIJGING LIDMAATSCHAP

  Lid 1     
  Het lidmaatschap kan worden verkregen door het invullen van een door het bestuur van de afdeling ter beschikking te stellen formulier. Het bestuur kan eisen dat de via het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

  Lid 2
  Bij minderjarigen is, bij aanvraag van het lidmaatschap, de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger vereist. Het online invullen van het aanmeldformulier wordt gezien als een officiële goedkeuring van de ouders.

  Lid 3
  Het bestuur kan voordat over het lidmaatschap wordt beslist advies inwinnen bij de bond. Het bestuur dient binnen 4 weken een beslissing te nemen over het aangevraagde lidmaatschap.

   

  Artikel 5              EINDE LIDMAATSCHAP

  Het lidmaatschap wordt beëindigd door:

  1. Opzeggen
  2. Royement
  3. Overlijden

  5.1                         OPZEGGEN

  Lid 1
  Opzegging door het lid dient ten minste voor 1 juni schriftelijk aan de secretaris te geschieden. Het lidmaatschap eindigt daarna met het verstrijken van het verenigingsjaar.

  Lid 2
  Opzegging door de afdeling handbal kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Er wordt geen bondscontributie en clubcontributie terugbetaald.

   

  Lid 3
  Wanneer van de afdeling of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd. (Bijv. bij verhuizing naar een andere gemeente) Het lid blijft de bondscontributie schuldig (deze wordt per jaar betaald) en de clubcontributie wordt naar rato terugbetaald.

  5.2                         ROYEMENT

  Lid 1
  Royement (ontzetting) kan geschieden wegens wangedrag, zowel binnen als buiten de vereniging.

  Lid 2
  Royement kan alleen geschieden door het OMNI bestuur.

  Lid 3
  Wanneer een lid als lid van de sportbond wordt geroyeerd dan wel door de bond definitief wordt uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden of het uitoefenen van functies, kan het OMNI bestuur het lid met onmiddellijke ingang het lidmaatschap opzeggen.

  Lid 4
  Opzegging zoals bedoeld in artikel 5.2 lid 3, wordt schriftelijk bevestigd binnen 4 weken nadat het bestuur daartoe een besluit heeft genomen.

  Lid 5
  Het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd dient alle verplichtingen waaraan nog niet is voldaan alsnog na te komen.

   

  Artikel 6              DONATEURS EN SPONSOREN

  Donateurs/sponsoren ondersteunen de vereniging met financiële of stoffelijke bijdragen zonder tegenprestatie van de afdeling. Zij hebben geen stemrecht.

   

  Artikel 7              VERENIGINGSJAAR

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

   

  Artikel 8              BESTUURSFUNCTIE

  Het bestuur kent de volgende functies:

  1. Voorzitter
  2. Vice-voorzitter, meestal als combinatiefunctie
  3. Secretaris
  4. Penningmeester
  5. Wedstrijdsecretaris
  6. Jeugdbegeleider
  7. Scheidsrechter-contactpersoon
  8. Technische commissie
  9. Bestuursleden

  8.1                         VOORZITTER

  Lid 1
  De voorzitter geeft leiding aan, en houdt toezicht op het verenigingsleven van de afdeling handbal.

  Lid 2
  Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere vastgestelde regelingen en bepalingen.

  Lid 3
  Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

  Lid 4
  Indien hij dit dienstig acht kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken die zijn handtekening niet behoeven door medebestuurders of commissieleden worden ondertekend.

  Lid 5
  Hij leidt vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast (=overgaan tot de punten die aan de orde zijn), behoudens het recht van de afdelingsvergadering om daarin wijziging te brengen.

  Lid 6
  Hij heeft het recht de beraadslagingen te beëindigen indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten indien 1/3e van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maken.

  Lid 7
  De voorzitter wordt benoemd door de afdelingsvergadering.

   

  8.2                         VICE-VOORZITTER

  Hij neemt de taken van de voorzitter waar voor de periode dat de voorzitter om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

   

  8.3                         SECRETARIS

  Lid 1
  De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.

  Lid 2
  Hij notuleert de vergaderingen.

  Lid 3
  Hij ondertekent alle uitgaande stukken namens de vereniging.

  Lid 4
  Hij is verplicht van al deze brieven en mails een afschrift te bewaren c.q. op te slaan in een bestand.

  Lid 5
  Op de afdelingsvergadering brengt hij het jaarverslag uit.

  Lid 6
  Hij houdt een register of ledenlijst bij waaruit de aard van elk lidmaatschap blijkt.

  Lid 7
  Hij bewaart, ordent en beheert het verenigingsarchief dat te allen tijde eigendom van de vereniging blijft.

   

  8.4                         PENNINGMEESTER

  Lid 1
  Hij beheert de geldmiddelen en is hiervoor verantwoordelijk.

  Lid 2
  Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen.

  Lid 3
  Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven en van de vorderingen en schulden der vereniging zodat deze te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.

  Lid 4
  Betalingen uit de verenigingskas worden alleen gedaan tegen behoorlijke kwitanties.

  Lid 5
  Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven worden door hem risicoloos belegd overeenkomstig de door het bestuur nader vast te stellen regels.

  Lid 6
  Op de afdelingsvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij namens het bestuur een begroting in betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

   

  8.5                         WEDSTRIJDSECRETARIS

  Lid 1
  Hij maakt afspraken voor de wedstrijden na voorafgaand overleg met de trainers en leiders.

  Lid 2
  Hij verzorgt alle voorkomende administratieve handelingen ten behoeve van de voorbereiding op en de afhandeling van alle zaken met betrekking tot de wedstrijden.

  Lid 3
  Hij legt de contacten met de gemeente over het huren van de sportzalen voor de wedstrijden en trainingen.

   

   8.6                         JEUGDBEGELEIDER

  Lid 1
  Hij zorgt voor de algehele leiding van de jeugdteams en kan tezamen met andere personen een jeugdcommissie vormen.

  Lid 2
  Hij verzorgt de dagelijkse gang van zaken bij de jeugdteams.

  Lid 3
  Hij verzorgt de samenstelling van de teams en het aanschrijven van de jeugdleden indien dit noodzakelijk is.

  Lid 4
  Hij houdt toezicht op het gedrag van de jeugdleden en informeert hierover de ouders indien noodzakelijk.

   

  8.7                         SCHEIDSRECHTER-CONTACTPERSOON

  Lid 1
  Hij verzorgt de contacten tussen de scheidsrechters en de bond en brengt indien noodzakelijk wijzigingen aan in de wedstrijdtoewijzing.

  Lid 2
  Hij verzorgt de scheidsrechter-indeling voor alle wedstrijden welke door de vereniging zelf gefloten moeten worden, dit mag in samenspraak geschieden met verenigingen uit de omgeving. Meestal geschiedt dit door een halfjaarlijks schema voor scheidsrechters en tijdwaarnemers.

  Lid 3
  Hij houdt toezicht op alle scheidsrechters t.a.v. de kwaliteit en wedstrijdbegeleiding.

  Lid 4
  Hij draagt zorg voor het overbrengen van nieuwe spelregels op de eigen scheidsrechters.

  Lid 5
  Hij mag tezamen met andere leden een scheidsrechters-commissie vormen.

  Lid 6
  Hij zorgt ervoor dat Handbalmasterz gehaald wordt door alle leden vanaf 16 jaar. Dit kan met behulp van praktijklessen en hulp van derden.

  Lid 7
  Hij brengt onder de aandacht en stimuleert om te gaan fluiten. Tevens zorgt hij voor begeleiding als leden op cursussen gaan.

  Lid 8
  Hij zorgt voor een indeling van zaal- of veldwachten tijdens wedstrijden tot het niveau van de A-jeugd

   

  8.8                         BESTUURSLEDEN

  Dit zijn bestuursleden die zitting hebben in het bestuur doch niet benoemd zijn tot 1 van de hiervoor genoemde functies.

  Artikel 9              BESTUURSVERKIEZINGEN

  Lid 1
  Alle bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.

  Lid 2
  Stemmingen over personen dienen schriftelijk te geschieden tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

  Lid 3
  De bestuursleden worden op de afdelingsvergadering, uit en door de stemgerechtigde leden, gekozen voor een periode van minimaal 3 jaar.

  Lid 4
  Besluiten worden, behalve daar waar in de statuten anders is bepaald, genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.

   

  Artikel 10            BESTUURSTAKEN

  Lid 1
  Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen (binnen haar bevoegdheid) in haar geheel te behartigen.

  Lid 2
  Het bestuur stelt in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en wijzigt deze taakverdeling indien nodig bij bestuursbesluit.

  Lid 3
  Het bestuur stelt ‘een rooster van aftreden’ vast.

  Lid 4
  Het bestuur kent een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

  Lid 5
  Het dagelijks bestuur behandelt zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede taken die nader door het bestuur worden opgedragen. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

  Lid 6
  Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan de afdelingsvergadering voor het gevoerde beleid en beheer.

   

  Artikel 11            COMMISSIES (WERKGROEPEN)

  Lid 1
  Het bestuur kan een aantal uitvoerende taken delegeren aan commissies en personen.

  Lid 2
  De commissies en personen brengen periodiek verslag uit aan het bestuur van de aan hen opgedragen taken.

  Lid 3
  De afdeling handbal heeft thans de volgende taken gedelegeerd:

  1. Commissie Public Relations en Activiteiten
  2. Trainers
  3. Teamleiders/coaches
  4. Jeugdcommissie
  5. Activiteitencommissie
  6. Scheidsrechters-commissie/begeleiding
  7. Technische commissie
  8. Technische dienst
  9. Kantine-commissie

  Lid 4
  Het gehele huishoudelijke reglement is ook van toepassing op deze commissies.

   

  11.1                       COMMISSIE PUBLIC RELATIONS EN ACTIVITEITEN

  Lid 1
  Deze commissie coördineert de sponsoring van de afdeling en stelt de schriftelijke contracten voor de sponsoring op. Zij verzorgt en onderhoudt de contacten met de media. Zij stimuleert en coördineert de activiteiten met betrekking tot fondsenwerving.

  Lid 2
  Deze commissie begeleidt de bijzondere activiteiten en huldigingen.

  Lid 3
  De voorzitter van de afdeling is lid van deze commissie.

  Lid 4
  De P.R. commissie verzorgt de shirts met sponsorreclame en koopt de verschillende kleding in.

   

  11.2                       TRAINERS

  De taak van de trainers behelst onder meer het leiding geven op de trainingen, het zorgdragen voor het opbergen van gebruikte materialen en het uitdoen van de lichtinstallatie op het veld na afloop van de trainingen. Het op slot doen van kleedruimten, het op slot doen van de sporthal en het geheel netjes achterlaten behoort ook tot de taken van de trainer. De selectie-trainer is verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie en de teamopstelling voor het eerste team alsmede voor het verzorgen van oefenwedstrijden.

   

  11.3                       TEAMLEIDERS/COACHES

  Lid 1
  De teamleider/coach verzorgt de administratieve handelingen ten behoeve van te spelen wedstrijden; te weten de opstellingen en de wedstrijd- en strafformulieren.

  Lid 2
  Hij zorgt mede dat de digitale wedstrijd- en strafformulieren op de wedstrijddag bij het NHV binnenkomen en dat bij eventuele problemen de wedstrijdsecretaris wordt geïnformeerd.

  Lid 2a
  Hij ziet er op toe dat de scheidsrechter het digitale wedstrijdformulier invult en digitaal via de App verstuurt naar het NHV.

  Lid 3
  Hij is de woordvoerder namens zijn team naar het bestuur en de commissies.

  Lid 4
  Verzoeken voor vriendschappelijke wedstrijden worden via hem bij de wedstrijdsecretaris ingediend.

  Lid 5
  Hij zorgt samen met collega-leiders en de T.C. (Technische Commissie) voor het compleet maken van onvolledige teams bij wedstrijden.

  Lid 6
  Tevens informeert hij de T.C. indien zich feiten voordoen die actie van het bestuur rechtvaardigen.

   

  11.4                       JEUGDCOMMISSIE

  Lid 1
  S.C. Elshout handbal kent een jeugdcommissie die de zaken betreffende de jeugdafdeling organisatorisch regelt, e.e.a. zoals in artikel 8.3 is omschreven.

  Lid 2
  De jeugdcommissie bestaat uit minimaal 3 personen.

   

  11.5                       ACTIVITEITEN COMMISSIE (A.C.)

  Lid 1
  Deze commissie bestaat uit personen die een aantal activiteiten organiseren voor de vereniging. Een aantal van deze activiteiten gaan in samenspraak met de afdeling voetbal en gymnastiek.

  Lid 2
  indien mogelijk zal de voorzitter van deze A.C. plaats hebben of nemen in het bestuur van de handbal.

  Lid 3
  De activiteiten kunnen o.a. zijn: spellen regelen, poppenkast, paaseieren zoeken, jeugddag, seizoensafsluiting voor senioren en junioren, sportdag, bingo, jeugd-ouderwedstrijd, sinterklaas, kerst-inn, stratentoernooi etc.

  Lid 4
  Het benodigde budget wordt per activiteit tezamen met het bestuur vastgesteld.

   

  11.6                       SCHEIDSRECHTERS-COMMISSIE/BEGELEIDING

  Deze commissie kan uit een aantal personen bestaan die de zaken behartigen zoals in artikel 8.7 is omschreven.

  11.7                       TECHNISCHE COMMISSIE (T.C.)

  Lid 1
  De T.C. bestaat uit een aantal personen die toezicht houden op het goed functioneren van de contacten tussen trainers, coaches en spelers.

  Lid 2
  Zij houdt tevens toezicht op de goede samenwerking tussen de teams van de afdeling. Bovendien treedt zij op als bemiddelaar bij  ‘probleemgevallen’.

  Lid 3
  Deze commissie is bevoegd tot het vaststellen van disciplinaire maatregelen aan werkende leden van de afdeling tot maximaal een maand schorsing.

  Lid 4
  Deze commissie ziet toe op een goede afstemming van het trainingsprogramma van de verschillende trainers en de verschillende leeftijdsgroepen, e.e.a. zodanig dat vanaf mini’s tot senioren de trainingsopbouw één lijn is.

  Lid 5
  De T.C. stelt in overleg met de trainers (en eventueel coaches) de teams samen per seizoen en behartigt hiermee ook de algemene belangen van de vereniging.

  Lid 6
  De T.C. stelt de trainingsschema’s op voor de binnen- en buitensport in overleg met bestuur, trainers en coaches.

  Lid 7
  De T.C. begeleidt het handballen op de beachvelden welke in een apart programma kunnen draaien naast de zaal- en veldcompetitie.

   

  11.8                       TECHNISCHE DIENST (T.D.)

  Lid 1
  De T.D. verzorgt het onderhoud en de instandhouding van de terreinen en de spelmaterialen.

  Lid 2
  Deze commissie draagt zorg voor het speelklaar maken van het veld, het plaatsen en onderhouden van reclame-uitingen en accessoires op en rond het veld.

   

  11.9                       KANTINE-COMMISSIE

  Lid 1
  De afdeling handbal heeft recht op een afgevaardigde in de kantine-commissie.

  Lid 2
  De kantine-commissie ressorteert onder het algemeen bestuur van de OMNI-vereniging S.C. Elshout en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. De afgevaardigden behartigen de belangen van de OMNI-vereniging alsmede van de afdeling die zij vertegenwoordigen.

  Lid 3
  De afgevaardigden brengen regelmatig in de bestuursvergadering verslag uit omtrent de gang van zaken.

   

  Artikel 12                            STEMRECHT

  Alle leden die voor 1 augustus van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

   

  Artikel 13                            AFDELINGSVERGADERING (JAARVERGADERING)

  Lid 1
  De afdelingsvergadering wordt gehouden in de maand september of oktober. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgelegd.

  Lid 2
  De leden worden tot de afdelingsvergadering schriftelijk uitgenodigd door de secretaris van de afdeling. De uitnodiging bevat de datum, de plaats, het aanvangstijdstip en de agenda van de vergadering en dient tenminste 7 dagen voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van de leden.

  Lid 3
  De afdelingsvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.

  Lid 4
  Indien er een bestuursvacature is, vermeldt de uitnodiging tevens de naam van de kandidaat indien deze bekend is.

  Lid 5
  Tegenkandidaten voor de bestuursleden welke in dat jaar aftredend zijn kunnen 48 uur voor de jaarvergadering door tenminste 10 leden worden voorgedragen d.m.v. een schriftelijke kennisgeving.

  Lid 6
  Indien er een tussentijdse vacature ontstaat zal het bestuur een nieuwe kandidaat zoeken en deze persoon onder verantwoordelijkheid van de overige bestuursleden in het bestuur tijdelijk zitting laten nemen. Tijdens de jaarvergadering kunnen de leden hun goedkeuring geven aan het nieuwe bestuurslid. De leden kunnen tegenkandidaten inbrengen volgens lid 5.

  Lid 7

  De afdelingsvergadering zal minimaal de volgende agendapunten dienen te bevatten:

  1. Notulen vorige ledenvergadering;
  2. Jaarverslagen van de afdeling en het algemeen bestuur;
  3. Financieel verslag en verslag kascommissie;
  4. Benoeming lid kascommissie;
  5. Begroting verenigingsjaar;
  6. Bestuursverkiezing;
  7. Vaststelling contributie;
  8. Rondvraag.

   

  Artikel 14                            BUITENGEWONE LEDENVERGADERING

  Lid 1
  Het bestuur kan een buitengewone ledenvergadering uitschrijven.

  Lid 2
  Zij is daartoe verplicht indien tenminste 1/10e deel der stemgerechtigde leden hierom schriftelijk, met opgave van reden, verzoekt.

  Lid 3
  Geeft het bestuur binnen 14 dagen geen gevolg aan dat verzoek, dan zijn hiervoor genoemde leden zelf bevoegd een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. De procedure voor het uitschrijven van deze vergadering dient te geschieden overeenkomstig artikel 13, lid 2 en 3 van dit reglement.

   

  Artikel 15                            BESTUURSVERGADERINGEN

  Lid 1
  Bestuursvergaderingen worden in principe belegd op de eerste dinsdag/woensdag van de maand of op een door het bestuur, in onderling overleg vast te stellen, andere dag.

  Lid 2
  Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet minimaal 2/3e  der bestuursleden aanwezig is. Indien de meerderheid aanwezig is kunnen besluiten worden genomen indien het besluit unaniem is.

   

  Artikel 16                            KASCOMMISSIE

  Lid 1
  De ledenvergadering benoemt een kascommissie die uit tenminste 2 leden bestaat. De leden van de kascommissie mogen geen bestuurslid zijn.

  Lid 2
  De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Aftredende leden zijn niet terstond herkiesbaar.

   

  Lid 3
  De kascommissie houdt toezicht op de wijze van beheer van de penningmeester. Zij controleert tenminste eenmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester. Zij mag zich in haar taak bij laten staan door een deskundige met toestemming van het bestuur.

  Lid 4
  Van de uitkomst van haar onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur en de afdelingsvergadering.

   

  Artikel 17                            CONTRIBUTIE

  Lid 1
  De contributie wordt jaarlijks op de afdelingsvergadering vastgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën:

  -          Senioren

  -          A, B, C, D, E en F-jeugd

  Lid 2
  De contributie wordt geïncasseerd m.b.v. een machtiging. Leden die geen machtiging hebben afgegeven betalen voor 30 november van dat seizoen. Het afgeven van een machtiging is verplicht voor alle nieuwe leden, zie aanmeldformulier. In uitzonderlijke gevallen kan, in overleg met de penningmeester, een betalingsregeling getroffen worden.

  Lid 3
  Indien men wegens het niet c.q. niet tijdig betalen een aanmaning krijgt toegezonden zullen er, administratiekosten ter grootte van een door de afdelingsvergadering vast te stellen bedrag, in rekening gebracht worden.

  Lid 4
  Als de contributie van het lopende seizoen op 1 januari nog niet is voldaan is het bestuur bevoegd de betreffende persoon uit te sluiten van het deelnemen aan wedstrijden (speelverbod) en/of trainingen totdat de contributie betaald is.

  Lid 5
  Leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen.

  Lid 6
  Indien men een bepaalde periode binnen het verenigingsjaar niet actief traint of speelt behoudens bij ziekte of blessure, blijft men toch contributie-plichtig. Bij ziekte of blessure langer dan 3 maanden kan vrijstelling c.q. teruggaaf van contributie gevraagd worden. Zwangerschap is hierbij uitgesloten.

  Lid 7
  Indien men het lidmaatschap tijdens het seizoen wil opzeggen dan zal er geen restitutie plaatsvinden van de vooruitbetaalde contributie.

  Lid 8
  Indien men niet tijdig te kennen heeft gegeven het lidmaatschap op te willen zeggen volgens artikel 5.1 dan is men verplicht om de bondscontributie te betalen.

   

  Artikel 18                            STRAFFEN

  Lid 1
  Het afdelingsbestuur is bevoegd wegens handelen of nalaten in strijd met de in artikel 5 van de statuten genoemde verplichtingen de volgende straffen op te leggen:

  1. Berisping;
  2. Verplichting tot het betalen van de boete welke de bond aan een speler heeft opgelegd;
  3. Verplichting tot het betalen van een schadevergoeding wegens opzettelijk aangerichte schade of vernieling;
  4. Uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden (speelverbod) en/of trainingen voor de maximale duur van 6 maanden;
  5. Ontzegging van het recht om één of meer functies uit te oefenen voor de maximale duur van 6 maanden;
  6. Schorsing voor de maximale duur van 12 maanden.

  Lid 2
  Onder schorsing wordt verstaan:

  -          niet deelnemen aan wedstrijden;

  -          niet deelnemen aan trainingen;

  -          geen functies uitoefenen;

  -          geen toegang tot de afdelingsvergadering.

  Lid 3
  Een door het afdelingsbestuur opgelegde straf, vermeld onder lid 1, zal aan de betrokkene schriftelijk worden medegedeeld.

  Lid 4
  Een begeleidingscommissie is bevoegd tot het opleggen van schorsingen aan werkende leden tot een maximale duur van 1 maand. (zie art. 11.7, lid 3)

   

  Artikel 19                            ALGEMEEN

  Lid 1
  In de sporthallen of op het buitenveld is geen EHBO/BHV aanwezig en dienen de leden zelf de benodigde acties uit te voeren met behulp van coaches of eventueel ingeschakelde ouders. S.C. Elshout is geenszins verantwoordelijk.

  Lid 2
  Bij calamiteiten zoals brand/ontruiming etc. in de sporthal dienen de gebruikers de aanwijzingen op te volgen van de beheerder en indien deze beheerder niet aanwezig is dienen de maatregelen volgens het gemeentelijk protocol te worden uitgevoerd. Het protocol is in de sporthallen opgehangen op een mededelingenbord. Men dient zich te allen tijde te verwittigen dat er geen personen zijn achtergebleven in het gebouw en dat de veiligheidsdiensten zijn opgeroepen.

  Lid 3
  Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol/drugs is verboden tijdens, voor en na de wedstrijden. Ook tijdens het vervoer van en naar wedstrijden is het verboden om onder invloed te zijn van drugs/alcohol. Onderstaande regels gelden ook voor bestuurders van de auto’s.
  Als het gerede vermoeden er is dat een speler onder invloed van alcohol/drugs aan een wedstrijd of training wil deelnemen zal de speler via zijn leider/trainer of scheidsrechter een verbod tot spelen c.q. trainen opgelegd krijgen.

  -          Bij een 1e constatering van drugsgebruik/alcoholgebruik of bij het onder invloed zijn van drugs/alcohol voor of tijdens de wedstrijd kan het bestuur het desbetreffende lid schorsen voor 2 weken;

  -          Bij een 2e constatering kan door het bestuur een schorsing van 8 weken worden opgelegd;

  -          Bij een 3e constatering kan het bestuur overgaan tot verzoek van royement van desbetreffend persoon conform artikel 5.2.

   

  Lid 4
  Wanneer een lid van de vereniging op het sportpark of in de sporthal of in de nabijheid van de sporthal of het sportpark in drugs handelt zal per direct de politie worden ingeschakeld met daarnaast de sanctie:

  -          Bij een 1e constatering 3 maanden geen toegang tot het sportpark/de sporthal;

  -          Bij een 2e constatering volgt een verzoek tot royement conform artikel 5.2.

  Lid 5
  Het maken van foto’s films in de kleedruimten is verboden.

  Lid 6
  Diegene die omgaan met persoonlijke gegevens van leden dienen deze conform de wetgeving zorgvuldig te bewaren en niet aan derden beschikbaar te stellen. Bestuursleden, trainers en coaches dienen hiertoe een verklaring te ondertekenen.

   

   

  Artikel 20                            VRIJWILLIGERSTAKEN

  Ieder lid vanaf 18 jaar is verplicht enige vrijwilligerstaken te vervullen. Voor de vrijwilligerstaken is een puntenstelsel opgesteld waaraan de leden zich moeten houden. Zij zijn verplicht het aantal beoogde punten te halen. Per soort taak en belasting door de taak zullen er punten worden gegeven.

   

  Artikel 21                            KENNIS

  Lid 1
  Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle wettig vastgestelde en via het clubblad, de website of de HandbalNL app bekend gemaakte regels en bepalingen.

  Lid 2
  Ieder lid kan verzoeken om overhandiging van een exemplaar van de statuten en/of huishoudelijk reglement.

   

   

  Lid 3
  De afdelingsvergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de statuten en met de bepalingen van dit reglement, in die gevallen waarin een bijzondere meerderheid wordt vereist.

   

  Artikel 22                            SLOT

  In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

   

  Aldus vastgesteld op de afdelingsvergadering van S.C. Elshout handbal d.d. 28 september 2020.

   

  De voorzitter,                                                                  De secretaris

  A. van der Sanden                                                          L. van Beurden